Dejavnost

Področje, ki odlikuje naše podjetje in naše projektante, je aktivno sodelovanje pri razvoju pristanišč, še zlasti projektiranje kompleksnih industrijskih terminalov v pristaniščih, projektiranje posameznih pristaniških objektov, predvsem obalnih konstrukcij. Izpostavimo še široko znanje pri projektiranju obvladovanja pomorskega prometa in na področju geomehanike ter temeljenja objektov v zelo slabih pogojih. Pridobljeno znanje naših projektantov pa je tudi odlično izhodišče za izdelovanje okoljskih poročil o vplivih kompleksnih pristaniških terminalov oziroma posameznih obalnih konstrukcij kot tudi drugih industrijskih in energetskih objektov na okolje.

Opis del

  • Pomorski inženiring, gradbeno svetovanje in idejne zasnove, projektiranje obmorskih in vodnih konstrukcij (pomoli, obale), silosov, rezervoarjev: izdelava idejnih zasnov, projektov za razpis, dokumentacij za pridobitev gradbenega dovoljenja, projektov za izvedbo in projektov izvedenih del, statične kontrole.
  • Projekti temeljenja in geomehanike, načrtovanje temeljev kompleksnih konstrukcij, predvsem v pristaniščih (pilotiranje), načrtovanje izkopavanja in pridobivanje zemljine za gradnjo, projekti izboljševanja tal, vse v zelo šibkih pogojih tal.
  • Okoljski inženiring in okoljsko svetovanje, izdelava celostnih poročil o vplivih na okolje, okoljskih poročil, varnostnih analiz in varnostnih poročil, presoj vplivov na okolje in analiz tveganja, izdelava načrtov za ravnanje in gospodarjenje z odpadki.
  • Procesni inženiring in tehnološko svetovanje, priprava projektov za razpis, pregled dokumentacije in evalvacija projektnih stroškov, izdelava dokumentacij za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava projektov za izvedbo del, priprava projekta izvedenih del, zlasti za projekte načrtovanja luške pretovorne tehnologije, infrastrukture in opreme, za načrtovanje inštalacij za skladiščenje alkoholnih in naftnih derivatov (rezervoarji) skupaj z manipulativnimi sistemi, pretakališči in požarno zaščito ter sistemi upravljanja in nadzora.

Zagotavljanje kakovosti

Naše projektante odlikuje strokovna usposobljenost, vsi imajo opravljene strokovne izpite pri IZS, dolgoletne izkušnje, kot tudi predanost dejavnosti in ozaveščenost o ohranjanju in varovanju okolja. Odličnost in strokovnost naših projektantov potrjujeta zaupanje naših uglednih strank (naročnikov), kar je razvidno iz referenc podjetja, kot tudi vrsta napisanih člankov in publikacij objavljenih v strokovnih in znanstvenih revijah.

Kadrovski sestav

mag. Lilian Battelino, univ.dipl.inž.grad

Lilian Battelino od leta 2005 deluje kot vodja projektov in pooblaščeni inženir v podjetju OPI Inter, družba za okoljski, procesni in pomorski inženiring, d.o.o. Pred tem je bila zaposlena kot vodja Oddelka za načrtovanja v Sektorju za morje na Inštitutu za vode RS.

Urška Čebular, mag. prav. in manag. neprem.

Urška Čebular je od leta 1996 zaposlena kot pooblaščeni projektant v podjetju Constructa, gradbeni inženiring, vrednotenje nepremičnin, d.o.o. in od leta 2005 kot pooblaščeni projektant – svetovalec v podjetju OPI Inter, družba za okoljski, procesni in pomorski inženiring, d.o.o..

red. prof. dr. Bojan Grum, univ.dipl.inž.grad.

Bojan Grum se je leta 1982 vpisal na študij gradbeništva na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, in leta 1987 diplomiral. Po končanem študiju se je zaposlil na Vodnogospodarskem inštitutu v Ljubljani, kjer je opravil pripravniški izpit in leta 1989 strokovni izpit.

Blaž Velkavrh, univ.dipl.inž.grad.

Blaž Velkavrh je svojo profesionalno kariero pričel kot pripravnik v Sektorju za morje na Inštitutu za vode Republike Slovenije. Leta 2016 se je pridružil podjetju OPI Inter kot pooblaščeni projektant in vodja projektov.