Urška Čebular, mag. prav. in manag. neprem.

Urška Čebular je od leta 1996 zaposlena kot pooblaščeni projektant v podjetju Constructa, gradbeni inženiring, vrednotenje nepremičnin, d.o.o. in od leta 2005 kot pooblaščeni projektant – svetovalec v podjetju OPI Inter, družba za okoljski, procesni in pomorski inženiring, d.o.o..

Izobrazba

  • Inženir gradbeništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija, 1996.
  • Diplomiran inženir gradbeništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Konstrukcijska smer, Ljubljana, Slovenija, 2004.
  • Magistrica prava in managementa nepremičnin, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Slovenija, smer Pravo in management nepremičnin, 2011
  • Sodna cenilka za gradbeništvo – nepremičnine, stavbna zemljišča, odločba Ministrstvo RS za pravosodje RS, 2013
  • Pooblaščani ocenjevalec vrednosti nepremičnin, pri SiR, leto 2020

Življenjepis

Urška Čebular je od leta 1996 zaposlena kot vodilni projektant v podjetju Constructa, gradbeni inženiring, vrednotenje nepremičnin, d.o.o. in od leta 2005 kot projektant – svetovalec v podjetju Opi Inter, družba za okoljski, procesni in pomorski inženiring, d.o.o..

Takoj po zaključitvi višješolskega študija na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, jeseni 1996, se je zaposlila v omenjenem podjetju in pričela delati na področju gradbenih sanacij objektov. Kmalu je postala samostojna in je kot vodilna projektanta delala pretežno na sanacijah armirano betonskih konstrukcij na zahtevnih objektih. Želja po dodatnem znanju je bila močna, zato se je odločila za nadaljevanje študija in ob delu zaključila še visokošolski študij na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, ki ga je na konstrukcijski smeri uspešno zaključila leta 2004.

Delo na terenu v zahtevnih okoliščinah je bilo odločilno, da je v letu 2005 odšla na usposabljanje za koordinatorja varnosti in zdravja pri delu, in pridobila znanje in potrdilo za Koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu v fazi priprave projekta (K1), ki ga je izdalo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat RS za delo.

V zadnjih letih pa se je njeno delo na področju specialnih gradbenih sanacijskih del na zahtevnih objektih, pričelo prepletati z zanimanjem s sorodnim področjem, in sicer z nepremičninami in ravnanjem z njimi na tržišču. Zato se je leta 2008 vpisala na Evropsko pravno fakulteto v Novi Gorici, magistrski študij, smer Pravo in management nepremičnin. Študij je uspešno zaključila leta 2011.

Od leta 2013 je na podlagi odločbe Ministrstva za pravosodje RS tudi sodna cenilka na področju gradbeništva, podpodročji nepremičnine in stavbna zemljišča.

Leta 2020 pridobila licenco Slovenskega inštituta za revizijo RS za opravljanje strokovnih nalog Pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin POVN.